תנאי השתתפות בסיורים

נזקים וביטוח

אין החברה או המדריך אחראים לנזקי המשתתף בסיורים מכל סיבה שהיא לרבות כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען ו/ או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם למשתתף במהלך הסיור, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבדת מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר. מובהר ומודגש בזאת כי לא יינתנו החזרים כלשהם בגין הפסקת סיור עקב מחלה, פציעה או כל סיבה אחרת. המלצתי למשתתף לבטח עצמו, על חשבונו, בביטוח אישי ומקיף ונרחב הכולל ומכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל. לא תשמע כל טענה כי המדריך אחראי לנזקים מהסוג המפורט לעיל שיגרמו למשתתפים במהלך הסיור. 

כוח עליון

החברה לא תישא באחריות לכל ביטול ו/ או שינוי אחר אשר אירעו עקב נסיבות של כוח עליון, לרבות ומבלי לגרוע, מלחמה, תאונת מטוס, מעשה טרור, שביתה או השבתה, הפסקות חשמל, אסונות טבע ו/ או כל אירוע אחר אשר אינו בשליטתנו.

השתתפות בסיור

החברה רשאית לדחות בקשת הרשמה, או לבטל הרשמה, של אדם, על פי שיקול דעתנו וללא נימוקים. כמו כן רשאי המדריך על פי שיקול דעתו והחלטתו הבלעדית, להפסיק את השתתפותו של משתתף בסיור, אם לדעתנו, השתתפותו פוגעת ו/ או מפריעה למהלך הסיור. במקרה בו מופסקת השתתפותו של משתתף בסיור, יוחזרו למשתתף חלקו היחסי בניכוי ההוצאות, שיתכנו בעת הפסקת השתתפותו של המשתתף. על המשתתף להודיענו בטרם הרשמתו, על כל מגבלה פיזית ו/ או בריאותית, שיכולים להכביד או להקשות על השתתפותו בסיור, בהעדר הודעה כזאת, אנו נראה בזאת כי אינו מוגבל באופן כלשהו מלהשתתף בסיור.

מובהר ומודגש בזאת כי לא יינתנו החזרים כספיים כלשהם בגין אי הגעה לסיור או הפסקת סיור עקב מחלה, פציעה, או כל סיבה אחרת מצד המשתתף.

מדיניות ביטולים

החזר כספי מלא יינתן רק בהודעת ביטול השתתפות בכתב, מינימום שבע ימים לפני מועד הסיור.

החזר כספי של 50% יינתן בהודעת ביטול של בין 6 ועד 4 ימים לפני מועד הסיור.

ביטול של 72 שעות ופחות ממועד הסיור לא יינתן החזר כספי.

***

אישור והסכמה לתנאי השתתפות

עצם הרשמתו של משתתף לסיור כלשהו ו/או תשלום מקדמה על ידו ו/או השתתפותו בסיור ו/או בחלק ממנו, מהווה בזאת את הסכמת המשתתף לכל התנאים והמידע הרשומים לעיל, כולל צילומים והודעות וואטסאפ למטרות פרסום ושיווק. בכל מקרה של מחלוקת, מוסכם בין הצדדים כי אין קשר למקום ביצוע ההזמנה ומקום מגוריו של מזמין השירות, הנושא יידון ע״י בורר באזור השיפוט גרמניה, ברלין.

יצירת קשר

לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לבעל האתר דין עובדיה berlinwithdin@gmail.com